Blog Archive

สื่อนอกจับตาการเมืองไทยก่อนสภาโหวตนายกฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกคำประกาศชี้แจงว่า ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. และผ่านไปนับเดือนหลังเลือกตั้ง ก็ยังไม่รู้ว่า กกต. จะใช้สูตรไหนคิดคำนวณ ส.ส. ซึ่งกว่าจะมีการรับรอง ส.ส. ล็อตแรก 349 คน ก็ใช้เวลาไปราวเดือนครึ่ง ในวันที่ 7 พ.ค. […]

View Article